تازه ها:
نمایندگی خودرو تشویر
پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۹,Apr 09 2020

آرشیو

پا پیـــچ

انتقاد عضو شورای شهر آباده در خصوص تصمیم بازگشایی یکی از کارخانجات شهرستان/مسئولین مسبب فاجعه نباشید!!!
انتقاد عضو شورای شهر آباده در خصوص تصمیم بازگشایی کارخانجات شهرستان:
انتقاد عضو شورای شهر آباده در خصوص تصمیم بازگشایی یکی از...
کد مطلب: 3286

      بنام آن كه جان را فكرت آموخت                                                             

     چراغ دل به نور جان برافروخت

 

سرمايه اجتماعي بعنوان شرط كافي و علت تامه رشد و شكوفائي اقتصادي و توسعه اجتماعي عبارت از ظرفيتي (جوهر اجتماعي) استكه هماهنگي و همكاري در جامعه و گروه را تسهيل نموده و داراي حداقل سه بعد ساختار، محتوا و كاركرد است.

ساختار اجتماعي آن; شبكه ارتباطي جمعي، محتواي آن عبارت از اعتماد و هنجارهاي اجتماعي و كاركرد آن نيز عمل متقابل و متعامل جمعي است تا ضمن سازماندهي و تنظيم  روابط ميان شخصيت هاي حقيقي (افراد) و حقوقي (نهادها و سازمان هاي راهبري و اجرائي) و استفاده از افكار و ديدگاهها ، مهارت ها و قابليت ها و مشاركت جمعي و حداكثري ، بتوان از كليه منابع و سرمايه هاي انساني، طبيعي و فيزيكي در راستاي ايفاي نقش در جهت پيشرفت و توسعه ، رونق و شكوفائي اقتصادي در هر دياري بهره جست.

اين سرمايه اجتماعي از يك سو بدليل ايجاد همدلي، همسوئي و همبستگي (دست در دست هم نهيم به مهر)، سبب افزايش كارائي و بهره وري عوامل پيشرفت، توسعه و توليد را از سوي ديگر فراهم خواهد آورد.

در اين راستا به فضا و محيطي نياز استكه ارتباطات ميان كليه اعضا (اعم از افراد، سازمانها و نهادهاي حاكميتي ، دولتي و مردمي) را تبيين و وجوه گوناگون پيوندها، همدلي ها و همكاريها ، اعتماد متقابل ، ارتباطات و مشاركت هاي مردمي را در قالب سازماني مردم نهاد با عنوان "سازمان پيشرفت و توسعه اي پايدار" تعريف و موجب تحقق و استقرار آن گردد.

بديهي است هر چه سرمايه اجتماعي مردم بيشتر باشد، آن ملت در مسير پيشرفت و توسعه موفق تر عمل خواهند نمود و اين مهم با ترويج روحيه جمع گرائي ، نوع دوستي ، همفكر و دريا دلي ، بين اعضا اين شبكه اجتماعي و پرهيز از فردگرائي ، شكل خواهد گرفت، بطوريكه اثر بخشي اين سازمان را در سياست گذاري ها و تصميم گيري هاي منطقه اي و همچنين روابط تمامي گروههاي اجتماعي و بازيگراني كه همجواري جغرافيائي و بومي داشته مي توان ملاحظه نمود.

 مي توان آثار اين اثر بخشي سرمايه هاي اجتماعي را در حوزه ها و اشكال مذهبي (مساجد، هيئات و موسسات فرهنگي) ، ورزشي (باشگاهها و مجموعه هاي ورزشي) ، مدني (انجمن ها ، اتحاديه ها، احزاب و رسانه هاي جمعي) ، آموزشي ، تربيتي ، پژوهشي و فناوري (همچون موسسات آموزشي ، دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي)، اقتصادي و اشتغال زائي (مراكز توليدي و بنگاهي صنعتي ، صنفي، كشاورزي ، تبديل انرژي و خوشه هاي كسب و كاري ) و حتي روابط همسايگي و محيط هاي خانوادگي مشاهده و ارزيابي نمود، ليكن مي بايست با آينده نگاري مسير هاي توسعه اي و پيشرفت را بررسي و شناسائي نموده، چگونگي تاثير گذاري روند ها را پايش و ضمن به هنگام سازي راهبردها و سياست هاي توسعه اي، راهها و روشهاي كسب آمادگي، انسجام و مشاركت جمعي اركان تاثير گذار و تمركز نيروهاي مغز افزاري و نرم افزاري را براي استفاده از فرصت هاي آينده و قوت هاي منطقه اي ، جمعي و فردي در روياروئي با ضعف ها بعنوان سازماني يادگيرنده هدفگذاري و برنامه ريزي نمود.

 بنابراين اهداف مشخص تنظيم شده براي آينده نگاري منطقه اي ، علاوه بر توانائي ارتباطي و اطلاع رساني و شكل دادن به فرآيندهاي تصميم سازي، تصميم گيري و سياستگذاري ، بسيج بازيگران منطقه اي و محلي و ايجاد هماهنگي و همدلي بين آنان را مي طلبد تا در قدم اول با گسترش و توسعه ذهنيت ها و پرهيز از تنگ نظري ها و در قدم بعدي با ايجاد تشكل و ساختاري توسعه اي ، فرآيند و هماهنگ سازي كليه فعاليت هاي سياستگذاري و تصميم گيري همراه با پيوند آنها به فعاليت هاي اجرائي و عملياتي منطقه اي ، اقتصادي ، اشتغالزائي و كسب و كاري را بصورتي نهادينه، پيكربندي و در تطابق با ويژگي هاي بومي، پياده سازي و اجرائي نمايد و با بهره گيري از ابزار معمول طوفان فكري ، تضارب آراء و افكار همه صاحب نظران و شهروندان ، امكان تبادل نظر سودمند و شناسائي بهتر و بيشتر سناريوهاي توسعه اي و بر اساس منابع و روشهاي متنوع،ليستي از اقدامات را براي انجام و اجرا، به عموم مردم براي پيگيري و نظارت ارائه نمود تا با تجزيه و تحليل اقتصادي، مالي ، فني و علمي و يافتن اولويت هاي سرمايه گذاري با همكاري و مشاركت سازمان هاي دولتي و خصوصي ، پيشرفت و توسعه منطقه را، رقم زد.

بنابراين با تكيه بر عوامل و نكات كليدي و ضروري همچون ، طراحي ، احيا و بازسازي "ساختاري پايدار و آينده نگار" متشكل از نخبگان سياسي و فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي با محوريت نمايندگان رهبري، مردم و دولت و مشاركت همه ذينفعان ملي و منطقه اي در راستاي دستيابي به "اهداف سند آينده نگاري و پيشرفت منطقه" (بعنوان يك راهنماي استراتژيك ، راهبردي و مرجعي براي برنامه هاي عملي مسير رشد و توسعه) ، با درك اهميت شبكه سازي و ساختار دهي و اولويت بندي ديدگاههاي ناب مردم ، باعث افزايش اثربخشي و تسريع در اجرا و پياده سازي اولويت هاي تعيين شده در كوتاهترين زمان ممكن و با حفظ منافع حداكثري بشويم.

بديهي است استقرار يك ساختار و نظام راهبردي پيشرفت و توسعه در منطقه و سرزمين ، نيازمند تبيين و تنظيم روابط بين اركان و اجزاي آن، بصورت ديناميك و پويا بوده، نظارت بر اجراي منظم اصول، آئين نامه ها، رويه ها و برنامه ها را بدنبال داشته ، اثربخشي عملكردها و اقدامات يا انحراف از مسير اصلي برنامه ها، بطور دقيق پايش و ارزيابي نموده و در چارچوب استيفاي حقوق و مطالبات مردم و پياده سازي خواست هاي بحق و ارزشمند آنان، با دريافت بازخوردها و اطلاعات سازماندهي و اولويت بندي شده از بطن و متن مردم، متعاقبا نظام پوياي مطالبه گري را احيا و ساماندهي نمود و ساختار نظارت بر اين مطالبه گري توسط مردم و حافظين منافع آنان در سطوح مختلف روستائي، شهري ، منطقه اي و ملي را بدرستي شكل داد و منظما ارزيابي عملكرد دستگاهها و سازمان هاي اجرائي بويژه اقتصادي را با غلبه بر فرهنگ محافظه كارانه و بي تفاوتي، پايش نمود و با پيشگيري از انحرافات و جايگزين برنامه هاي جبراني، سرعت پيشرفت و توسعه را كنترل و با همفكري و همكاري مسئولين اجرائي همچون استانداران، مديران كل ، فرمانداري ها و ديگر مسئولين فهيم و خدمتگزار، و در صورت لزوم با اعمال نظر جمعي مردم، ممانعت ها و موانع را مرتفع كرد و با هرگونه تنگ نظري و مخالفت نيز مقابله نمود .

بر اين باورم كه نماينده مردم با دارا بودن بصيرت هاي چندگانه و بويژه حكيمانه، مي تواند بعنوان حلقه وصلي در اين "سازمان توسعه اي" نقش آفريني نموده و با دارا بودن توان حل مسئله و دريافت مشاوره از انديشمندان و اتاق هاي فكري مردمي، بصورت منطقي مسائل را به روش حكيمانه، دسته بندي ، ساده سازي و حل و فصل نمايد و با مسئوليتي كه به اعتبار انتخاب مردم به عهده مي گيرد، پاسخگوئي در مقابل اين مسئوليت غيرقابل تفويض را، بايد بنحو احسن متعهد گردد و با ريل گذاري صحيح و سر و سامان دادن به "سازمان توسعه و پيشرفت پايدار منطقه اي" و فراهم كردن فضاي گفتگو و محيط صميمي براي تعامل نظرات ، انديشه ها و تضارب افكار، ارتباط موثر و مستمر براي دريافت تقاضاهاي مردمي، ضرورت ها، ايده ها و پيشنهادات مردم را نهادينه و تسهيل كند و از طرف ديگر با جديت و پشتكار خستگي ناپذير، انعكاس دهنده و بلندگوي آن نظرات و مطالبات به نهادهاي حاكميتي و دولتي، حوزه هاي تصميم گيري و اجرائي باشد و براي به نتيجه رساندن آن مطالبات و پيشنهادات، از مكانيزم نظارتي، مشاركتي ، پيگيري و مطالبه گري خود مردم بويژه معتمدين و نخبگان و فرهيختگان محلي نيز بهره مند گردد و عملكرد خود را وفق جدول و ليست تعهدات، بصورت منظم دوره اي به مردم ولي نعمت و هيئت نظارتي برخاسته از مردم گزارش دهد تا مردم نيز در جريان تمامي امور قرار گرفته و نقطه نظرات تكميلي خود را ارائه نموده و با شفاف سازي ها، از انحرافات در هر سطح و زمينه اي جلوگيري نمايند.

با تكيه بر اين نگرش و ديدگاه، در مقابل مردم فهيم و با محبت اين ديار كه اين بار نيز اصرار بر حضور در صحنه انتخابات داشته اند، بر اين شدم تا لطف و بزرگواري شما مردم عزيز را بي پاسخ نگذاشته و از باب اداي وظيفه و تكليف قدمي بردارم ، ليكن بجهت پيروي از منويات مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم انقلاب، مبني بر فراهم نمودن ميدان تلاش براي شكوفائي، حضور و بروز جوانان نخبه و با استعداد، بر خود لازم دانستم ضمن حركت در چارچوب مباني گام دوم و احترام به افكار عمومي و همه انديشمندان ارزشمند در سطح منطقه، با لحاظ درس آموخته هاي به دست آمده از تاريخ انتخابات گذشته در اينه خطه و جوش و خروشي كه در اين صحنه سرنوشت ساز فراهم ميشود، بمنظور همبستگي ، انسجام و يكپارچگي هرچه بيشتر پتانسيل هاي موجود، حضور يافته و با مشاركت همه فرهيختگان و بهره گيري از ظرفيت تحمل و شكيبائي و نعمت سعه صدر همه كانديداها و بويژه هوادارانشان، ستاد مشتركي از حضور كانديداها و تشكل هاي انتخاباتي تشكيل يابد.

بديهي است اين امر زماني محقق مي گردد كه ضمن احترام به كليه نامزد هاي انتخاباتي، تكريم نمايندگان ادوار گذشته و امروز و كانديداهاي قبلي و فعلي ، با انسجام حداكثري و تمركز برآيند همه نيروهاي مردمي با فراهم نمودن فضاي عمومي گفتمان و محيط تعاملي سازنده و اخلاق مدارانه همه دست اندركاران ، "دستيابي به سند پيشرفت و توسعه و اهداف آن"، بعنوان مبنا و مرجعي در پيش روي همه فعالين سياسي ، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ، تسريع و تسهيل گردد، لذا بهمين منظور جلسات گروهي، جمعي و فردي متعددي تشكيل و با بهره گيري از آموزه ها و درسهاي ارزشمند از خودگذشتگي بانيان تاسوعا و عاشورا اين جلسات با جديت بيشتري بمنظور وحدت و همدلي بيشتر و ايجاد بستري مناسب براي مطالبه گري از نماينده منتخب مردم، بمنظور دستيابي به منافع حداكثري ، مصالح عمومي و آباداني بيش از پيش اين ديار صورت گرفت كه اميدوارم اين مهم از ملاك هاي كليدي شما مردم بزرگوار براي انتخاب نماينده خود، از بين نامزدهاي محترم در يوم اله دوم اسفند ماه جاري مورد توجه خود و تاكيد به ديگر عزيزان قرار گيرد.

تاكيد مي نمايد با عنايت به صراحت آيه شريفه قران كريم، كه مي فرمايد : خداوند متعال سرنوشت هيچ قومي را تغيير نخواهد داد مگر آنكه آنان ، خود سرنوشت خود را تغيير دهند، انشالله با انتخاب نماينده اي "پاسخگو به مطالبات بحق مردم"، از حوزه انتخابيه آباده، بوانات ، خرمبيد و سرچهان ، مسير دستيابي به انجام و ساماندهي سرمايه هاي اجتماعي ، احياء و بازسازي "سازمان توسعه پايدار منطقه اي" و مطالبه گري و نظارت بر عملكرد نماينده خود با تمركز بر اهداف جمعي، اقتضائات زماني و مكاني، مصالح عامه و بدور از رنگهاي سياسي، فردي و منافع گروهي خاص، توفيقات روز افزون اين ديار بعنوان منطقه اي با پتانسيل هاي گران قيمت از مجموعه ايران اسلامي پهناور و ثروتمند ، شاهد باشيم.

در پايان ضمن پوزش از تصديع و اطاله كلام، پيشاپيش به نماينده منتخب و محترم مردم تبريك عرض نموده و توفيق و تعالي ايشان را از خداوند منان مسئلت مي نمايم و با اغتنام فرصت آمادگي خود را براي هر نوع همكاري در جهت تامين حداكثري منافع و مصالح مردم منطقه و استيفاي حقوق آنان ، بعنوان عضوي كوچك از خانواده عظيم و پرانرژي مردم ، از هم اكنون اعلام مي نمايم.

 

 

                                                                                سيد محمد حسين دانا

      نماينده مردم در ادوار 4 و5 مجلس شوراي اسلامي

                                                                                                بهمن ماه 98

 

 

نام:
ایمیل:
نظر شما:
 
نظرات بینندگان
test